ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SOCIAL ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΝΕΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πάροχοι κατάρτισης

ΟΚΠ & Δίκτυα Αγορά εργασίας

Κυβερνητικοί εκπρόσωποι

Σχετικά με το έργο

Η κοινοπραξία SociallyAgile αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη να βοηθηθούν οι νέοι ενήλικες ηλικίας 20-35 ετών στην κατανόηση των απαιτήσεων για την έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης με τη χρήση ευέλικτης μεθοδολογίας, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη για να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο έχει προσδιορίσει δύο βασικές κατηγορίες θεμάτων που πρέπει να καλύψει.
A.
Θεμελιώδεις πτυχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

καλύπτοντας τύπους κοινωνικών επιχειρήσεων, βασικά εργαλεία και βασικές ικανότητες και δεξιότητες.

B.
Δημιουργία και κλιμάκωση κοινωνικών νεοφυών επιχειρήσεων

καλύπτοντας τη διαχείριση της καινοτομίας, την επιχειρηματική ιδεολογία, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, τις τεχνικές δημιουργίας ψηφιακών επιχειρηματικών πρωτοτύπων και δοκιμών, τις στρατηγικές κερδοφορίας των επιχειρήσεων και τις αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου SociallyAgile είναι οι εξής:

Συμβολή

Στην ανεργία των νέων μέσω της προώθησης της επιχειρηματικής νοοτροπίας

Βοήθεια

στους νέους να συμβάλουν στην κοινωνική αλλαγή, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη

Ένας κόμβος μάθησης και επιτάχυνσης για τη νεολαία, τους εργαζόμενους/οργανώσεις νεολαίας και τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Σύνδεση

Μέσω διαδραστικών, ολοκληρωμένων και ανοιχτών ευκαιριών μάθησης

Δραστηριότητες

Μετά την ολοκλήρωσή του, το έργο θα παράγει ανοιχτά προσβάσιμα αποτελέσματα για την προώθηση της ευέλικτης ηγεσίας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα των νέων.

Αυτά είναι:
  • Θα πραγματοποιηθεί έκθεση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα των νέων και την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε κάθε χώρα
  • Θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών με τη χρήση της ευέλικτης μεθοδολογίας στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Θα παρασχεθούν μαθήματα κατάρτισης ενηλίκων και εργαλειοθήκες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης SociallyAgile θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί στις συμμετέχουσες χώρες με 150 ενήλικες.
  • Θα αναπτυχθεί το σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών επιτάχυνσης για την επιχειρηματική ευελιξία στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • 8-12 επιχειρηματικές ιδέες στις συμμετέχουσες χώρες θα βοηθηθούν για έξι μήνες.
  • Θα εντοπιστούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επωαζόμενες ιδέες και παρουσιάσεις pitch.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τελευταία νέα