Αποτελέσματα

1ο αποτέλεσμα

Καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση ευέλικτης μεθοδολογίας

Το αποτέλεσμα αυτό έχει δύο στόχους:

1. Να παραδώσει την έκθεση “Καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση ευέλικτης μεθοδολογίας”, προσδιορίζοντας τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας και χαρτογραφώντας τις καλές πρακτικές.

Country reports:

2. Να αναπτύξει το πρόγραμμα κατάρτισης SociallyAgile για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εισαγωγή της ευέλικτης μεθοδολογίας για επιχειρηματικές ιδέες και την αύξηση της αυτογνωσίας και της ενδυνάμωσης. Η έκθεση θα επικυρώσει το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης, συμβάλλοντας στον στόχο του έργου να μεταμορφώσει το μέλλον των νέων ατόμων.

2ο αποτέλεσμα

Ψηφιακή Κοινότητα SociallyAgile

Στόχος του 2ου αποτελέσματος είναι η ανάπτυξη της (πολύγλωσσης) ψηφιακής κοινότητας SociallyAgile και της οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης. Αυτή θα λειτουργήσει ως κόμβος γνώσης, που θα περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τους πόρους, οι οποίοι θα είναι εύκολα προσβάσιμοι τόσο στην ομάδα-στόχο όσο και στο ευρύ κοινό. Η πλατφόρμα θα μοιράζεται επίσης ιστορίες επιτυχίας προτύπων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και θα συνδέει τους νέους ενήλικες με εκπαιδευτές, πρότυπα, μέντορες και συνομηλίκους. Θα συλλέγει και θα αρχειοθετεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τις εκροές για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του έργου.

3ο αποτέλεσμα

Πιλοτική φάση & συστάσεις πολιτικής

Το πακέτο εργασίας αποσκοπεί στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης με έναν επιλεγμένο αριθμό συμμετεχόντων και στη συλλογή ανατροφοδότησης από τη βάση για την επικαιροποίηση και την αναθεώρηση, εάν είναι απαραίτητο. Στοχεύει επίσης στη σύνταξη ενός εγχειριδίου για τη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών για τη νεολαία, τις ΜΚΟ, τους εκπαιδευτές, τους ηγέτες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στην ανταλλαγή ιστοριών επιτυχίας κοινωνικά ευέλικτων επιχειρηματιών.Το αποτέλεσμα θα επικεντρώνεται επίσης στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου και στην επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας σε τοπικό/εθνικό/ΕΕ επίπεδο.